„Wzorowa łazienka”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 listopada 2018

Nasza szkoła bierze udział w programie „Wzorowa łazienka”

Program „Wzorowa Łazienka” ma charakter społeczno-edukacyjny i jest organizowany
m.in.w celu:
a) poprawy warunków sanitarnych w polskich szkołach podstawowych i umożliwienia ich uczniom dostępu do czystych, higienicznych łazienek;
b) edukacji i popularyzacji wiedzy w zakresie higieny;

Zadaniem jest wykonanie prac programowych , które są interpretacją graficzną hasła: „Wzorowa Łazienka” i polegają na przedstawieniu projektu graficznego przyjaznej, szkolnej łazienki:

a) Prace programowe muszą być wykonane przez uczniów naszej szkoły;
b) Szkoła tworzy jedną galerię na stronie internetowej www.wzorowalazienka.pl (w formacie plików graficznych ), w której są zamieszczane prace wykonane przez uczniów;
c) Możemy zamieścić maksymalnie 50 prac w swojej galerii;
d) Zgłoszenia prac dokonuje Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

W ramach uczestnictwa w Programie, szkoła ma dostęp do specjalnie przygotowanych materiałów edukacyjnych, tj. lekcji higieny .

  • Obecnie bierzemy udział w części drugiej (jesiennej), która trwa od 20.08.2018 r. do 11.12.2018 r. Czas głosowania trwa od 1.10.2018 do 30.11.2018.
  • Etap dodawania prac kończy się 30.11.2018 r. o godz. 23.59;
  • Głosowanie na zgłoszone do Programu i opublikowane w galerii na Stronie Internetowej prace rozpocznie się 01.10.2018 r. o godz. 13:00 i zakończy się 30.11.2018 r. o godz. 23.59;
  • Ogłoszenie wyników Programu nastąpi na stronie internetowej Programu do 16.12.2018 r.

    Nagrodami przeznaczonymi dla Laureatów Programu są:

a) Nagroda I stopnia: dla szkoły, która zdobędzie największą liczbę głosów w Programie, Organizator przewidział gwarantowaną nagrodę główną w postaci remontu i aranżacji/dekoracji łazienek na terenie Szkoły o wartości 30 000,00 (słownie: trzydziestu tysięcy) złotych brutto – „Gwarantowana Nagroda główna”
b) Nagrody II stopnia: Unilever Polska Sp.z.o.o. przeznaczy 1 grosz od sprzedaży produktów marki Domestos, sprzedanych na terenie naszego kraju w terminie od 1 września 2018 roku do 31 października 2018 roku na dofinansowanie Nagród II stopnia dla szkół, które zdobędą następne miejsca w Programie, po szkole, która otrzyma nagrodę główną.

c) Organizator przewidział po jednej nagrodzie III stopnia w postaci zestawu produktów marki Domestos (100 litrów płynu do toalet Domestos) do utrzymywania czystości w szkolnych łazienkach;

 

 
Zasady głosowania

Od 01.10.2018 r. do 30.11.2018r. internauci mogą głosować na dodane do Programu i opublikowane na Stronie Internetowej galerie z pracami programowymi.
Głosy mogą oddawać osoby fizyczne tylko z terytorium naszego kraju, posiadające dostęp do Internetu, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może jednego dnia oddać tylko jeden Głos standardowy.

Istnieje sześć rodzajów głosów:
a) Głosy standardowe to głosy oddawane na stronie internetowej
b) Głosy z paragonami to głosy oddawane na stronie internetowej.Jeden Głos z paragonem ma wagę 20 Głosów standardowych dla szkoły, na którą został oddany „głos z paragonem”;
c) Głosy z gry to głosy oddawane za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej na telefony komórkowe z systemem android i iOS;
*(d) Dodatkowe głosy z ankiety i promocja programu w szkole ( szkolny organizator)).

Oddawanie Głosów standardowych odbywa się w dwóch następujących bezpośrednio po sobie etapach:
a) W pierwszym etapie należy wybrać galerię Szkoły, na którą chce się oddać głos i kliknąć w przycisk „Zagłosuj” w galerii na Stronie Internetowej, zaakceptować Regulamin oraz podać adres e-mail, na który zostanie niezwłocznie wysłany przez Organizatora specjalny, unikatowy kod weryfikujący;
b) W drugim etapie należy wpisać w dedykowane pole na stronie internetowej kod weryfikujący, który został wysłany na podany w pierwszym etapie adres email, po czym należy kliknąć na stronie internetowej w pole „Potwierdź głos”. Prawidłowe przepisanie kodu i podanie prawidłowych danych będzie skutkowało oddaniem ważnego głosu. Jeden głos Głosującego zapewnia Szkole 1 głos w Programie. Kod weryfikujący jest ważny przez 24h od momentu jego wysłania do użytkownika. Po tym czasie kod weryfikujący staje się niekatywny i nie można z niego skorzystać, aby oddać głos na Szkołę;
Głosujący może zwiększyć liczbę oddanych głosów na rzecz Szkoły podczas pojedynczego głosowania. Głosujący oddając 1 (słownie: „jeden”) Głos z paragonem może przyznać równowartość 20 (słownie: „dwudziestu”) Głosów standardowych poprzez wykonanie łącznie następujących czynności:
a) zakupienie w okresie od 1.09.2018 r. do 30.11.2018 roku dowolnego produktu marki Domestos i zachowanie paragonu, z którego treści wynikać będzie dokonanie zakupu produktu marki Domestos. W przypadku, gdy z treści paragonu nie wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że zakupiono produkt marki Domestos, Głosujący może poprosić w sklepie, w którym dokonano zakupu, o stosowną adnotację na odwrocie paragonu wraz z pieczątką sklepu;
b) kliknięcie w przycisk „Głosuj z paragonem” w galerii na Stronie Internetowej;
c) podanie daty zakupu, numeru paragonu i numeru kasy fiskalnej;
d) dodanie zdjęcia paragonu (plik .jpg o maksymalnym rozmiarze 5 MB)
e) podanie adresu e-mail;
f) zaakceptowanie Regulaminu;
g) wyrażenie zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych (adres e-mail) w celach związanych przedmiotowo z Programem;

Oddawanie Głosów z gry odbywa się poprzez aplikację mobilną dostępną na telefony komórkowe z systemem android i iOS. Aby oddać Głos za pomocą aplikacji mobilnej, należy wykonać następujące 8 czynności:
a) Pobrać aplikację mobilną na swój telefon po 1 pażdziernika 2018 roku;
b) Wybrać w aplikacji mobilnej Szkołę, na którą chce się oddać Głosy z gry;
c) Zagrać w grę dostępną w aplikacji mobilnej. Każde 100 punktów zdobyte w grze to 1 Głos z gry dla Szkoły;
d) Jeden Głos z gry ma równowartość jednego Głosu standardowego;
e) Aplikacja mobilna będzie dostępna dla użytkowników po 1 pażdziernika 2018 roku. O dacie jej udostępnienia Organizator powiadomi na Stronie Internetowej;
f) Treści zawarte w aplikacji mobilnej mają charakter edukacyjny. Celem aplikacji jest propagowanie i popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat higieny w toaletach;

*Każda Szkoła biorąca udział w programie może jednorazowo zwiększyć o 250 (słownie: ”dwieście piećdziesiąt”) swoją liczbę głosów (dalej „Dodatkowe Głosy”). Warunkiem otrzymania Dodatkowych Głosów jest: - wywieszenie na terenie szkoły plakatów, które promują program Wzorowa Łazienka; i - naklejenie naklejek przeznaczonych do szkolnych łazienek, które promują zasady higieny podczas korzystania z toalet; i - przesłanie do Organizatora przez stronę internetową za pomocą konta Szkoły po zalogowaniu zdjęć dokumentujących rozmieszczenie plakatów i naklejek na terenie szkoły ( do 11.11.2018 )