VII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Literaturze.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2018

Organizator - Zespół Szkół Ogólnokształcących: Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach.

Opiekun szkolny - bibliotekarz Grażyna Szymańska
Naszą szkołę reprezentować będzie Agata Wicher z klasy VI b 

CELE KONKURSU: 
Popularyzowanie piękna i wartości literatury powszechnej. 
Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 
Rozwijanie plastycznych i literackich uzdolnień młodzieży. 
Promocja talentów. 
Propagowanie zdrowej rywalizacji wśród młodzieży gimnazjalnej i ze szkół podstawowych. 
Integracja młodzieży z województwa śląskiego.

KATEGORIA LITERACKA - regulamin:

1. Konkurs ma charakter indywidualny.

2. Konkurs składa się z etapu szkolnego (część pisemna) i wojewódzkiego (część pisemna i ustna).

3. Do etapu szkolnego może przystąpić dowolna liczba uczestników z każdej szkoły.

4. Etap szkolny składa się z pisemnego testu, który organizator odpowiednio wcześniej przesyła do szkoły drogą elektroniczną. 
Test, składający się z pytań otwartych, będzie sprawdzał znajomość powieści Johna Flanagana.

5. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego arkusz testu należy przesłać pocztą do organizatora w tym samym dniu listem poleconym 
(liczy się data stempla pocztowego) na adres: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Mickiewicza 6-8 Mysłowice 41-400 z dopiskiem “Zwiadowcy”.
Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej www.kosciuszko.pl w zakładce Szkoła - Biblioteka – Konkursy. 
Szkoła, której uczniowie zakwalifikują się do finału, zostanie powiadomiona drogą elektroniczną.

6. Do etapu wojewódzkiego (część pisemna) przechodzi 15 osób z najwyższą liczbą punktów, a do ścisłego finału (część ustna) najlepsza siódemka.

Do konkursu obowiązuje:

a. znajomość książek Johna Flanagana.

b. umiejętność redagowania krótkich form wypowiedzi pisemnej tj. zaproszenia, ogłoszenia, instrukcja, dedykacja (etap wojewódzki).

c. umiejętność redagowania dłuższych form wypowiedzi pisemnej tj. listu, charakterystyki, opisu, podania, recenzji, sprawozdania 
(etap wojewódzki).
Terminy:

1. Do 30 listopada 2018 r.- zgłoszenie uczestnictwa szkoły w konkursie (z zaznaczeniem kategorii) drogą elektroniczną na adres: 
konkurs-zwiadowcy2018@wp.pl 
Zgłoszenie powinno zawierać: pełną nazwę szkoły wraz z adresem 
oraz imię, nazwisko i adres mailowy osoby odpowiedzialnej za kontakt z organizatorem i przeprowadzenie etapu szkolnego. 
Jeżeli do 3.12.2018 r. szkoła nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – prosimy o kontakt telefoniczny.

2. 4 grudnia 2018 r.- odebranie zestawu pytań na etap szkolny, przesłanego drogą elektroniczną na adres osoby odpowiedzialnej 
za przeprowadzenie etapu szkolnego.

3. 5 grudnia 2018 r. o godz. 9:00 - przeprowadzenie eliminacji szkolnych i odesłanie prac konkursowych w tym samym dniu listem poleconym wraz ze zgodą rodzica ucznia na przetwarzanie danych osobowych!

4. Do 21 grudnia 2018 r. opublikowanie listy uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego.

5. 1 marca 2019 r. o godz. 10:00 finał konkursu w ZSO w Mysłowicach (część pisemna i część ustna).

KATEGORIA PLASTYCZNO - LITERACKA – regulamin:

1.Konkurs ma charakter indywidualny.

2.Do konkursu może przystąpić każdy uczeń, który wykona lapbook w oparciu o jeden wybrany tom powieści Johna Flanagana „Zwiadowcy”.

3. Szkoła spośród wszystkich wykonanych dowolną techniką prac wybiera 3 najlepsze i przesyła na adres: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Mickiewicza 6-8 Mysłowice 41-400 z dopiskiem “Zwiadowcy.”

Szczegóły wykonania prac: 
- Lapbook może zawierać maksymalnie 8 kartek. 
- Technika wykonania pracy dowolna. 
- Pracę należy wysłać w formie papierowej. 
- Na pracy należy zamieścić informację zawierającą: imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.

Kryteria oceny: 
- zgodność treści lapbooka z wybraną częścią powieści „Zwiadowcy” Johna Flanagana, 
- poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, składniowa i stylistyczna, 
- estetyka wykonania, - pomysłowość. 
W tej kategorii zostaną nagrodzone 3 najlepsze prace spośród wszystkich nadesłanych z całego województwa śląskiego.

Terminy:

1. Do 30 listopada 2018 r.- zgłoszenie uczestnictwa szkoły w konkursie (z zaznaczeniem kategorii) drogą elektroniczną na adres:
konkurs-zwiadowcy2018@wp.pl 
Zgłoszenie powinno zawierać: pełną nazwę szkoły wraz z adresem oraz imię, nazwisko i adres mailowy osoby odpowiedzialnej za kontakt z organizatorem i przeprowadzenie etapu szkolnego. 
Jeżeli do 3.12.2018 r. szkoła nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – prosimy o kontakt telefoniczny.

2. Do 15 lutego 2019 r. nadsyłanie prac konkursowych na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Mickiewicza 6-8 Mysłowice 41-400 z dopiskiem „Zwiadowcy” 
wraz ze zgodą rodzica ucznia na przetwarzanie danych osobowych!

3. Do 22 lutego 2019 r. opublikowanie nazwisk zwycięzców konkursu na stronie internetowej www.kosciuszko.pl 
w zakładce “Szkoła – Biblioteka - Konkursy”. 
Szkoła, której uczniowie zajmą miejsca 1-3 otrzymają również powiadomienie drogą elektroniczną ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi gali wręczenia nagród.

Rozdanie nagród nastąpi 1 marca 2019 r. w ZSO w Mysłowicach (ul. Mickiewicza 6-8 41-400 Mysłowice).

1 marca 2019 r. odbędzie się uroczysta gala, w czasie której zostaną wręczone nagrody w obydwu kategoriach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!! organizatorzy: Magdalena Pyrr; Agnieszka Wachel

kontakt: Magdalena Pyrr - tel. 502 097 928 mail: konkurs-zwiadowcy2018@wp.pl