Regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych służących do realizacji podstawy programowej w Szkole Podstawowej nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 listopada 2019

 

 1. Podręczniki/materiały edukacyjne gromadzone są w bibliotece szkolnej i wypożyczane według zaleceń MEN kolejnym trzem rocznikom uczniów na okres jednego roku szkolnego.
 2. Każdy egzemplarz podręcznika jest opatrzony pieczątką biblioteki szkolnej i wpisany jest do księgi inwentarzowej podręczników.
 3. Podręczniki/materiały edukacyjne należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
  Należy je obłożyć i podpisać imieniem oraz nazwiskiem dziecka w wyznaczonym do tego miejscu.
  W podręcznikach nie wolno niczego pisać, zaznaczać, kolorować.
 4. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczanego egzemplarza, zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 5. Rodzice/ opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wypożyczone przez ucznia podręczniki. w przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązani są do ich odkupienia.
 6. Podręczniki/ materiały edukacyjne należy zwrócić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.
 7. W przypadku, gdy uczeń (nie dotyczy uczniów z oddziałów dla dzieci niepełnosprawnych) odchodzi ze szkoły w trakcie roku szkolnego, zobowiązany jest oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki/ materiały edukacyjne.
 8. Rodzic/ opiekun prawny potwierdza własnoręcznym podpisem oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania powyższych zasad. Za zebranie podpisów od rodziców odpowiada wychowawca klasy.