O nas

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 66 IM. JANUSZA KORCZAKA
W KATOWICACH

czynna od godziny 6.30 do godziny 17.00

 

Znaleźć nas można na Facebooku

kontakt mailowy ze świetlicą

 

 

 

Motto naszej świetlicy: "...mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi..."
Janusz Korczak

 

Do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie klas I-IV rodziców pracujących.
Nauczycielami są panie: kierownik świetlicy -  Lucyna Kośla oraz wychowawcy - Sylwia Maucy, Karolina Nowak, Małgorzata Bobrzki, Małgorzata Brudzewska, Magdalena Jesionek, Żaneta Panek, Anna Frankiewicz, Małgorzata Skrzypczak. 

Świetlica w naszej szkole korzysta z sal nr 1, 5 i 12 oraz w razie konieczności z innych klas szkolnych. Przy sprzyjającej pogodzie dzieci biorą udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych na boisku szkolnym. Świetlica w szkole pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą. Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po lekcjach w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłków i odrobienia zadań domowych.

Zabawa obok nauki jest podstawową formą aktywności dziecka. Dlatego dzieci mają czas na dowolne zabawy zgodne z upodobaniami. Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają wiadomości dzieci, kształtują umiejętności, wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętności logicznego myślenia, pamięć i wyobraźnię. Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną dzieci.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw. Ważne jest także wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Na bieżąco rozwiązywane są problemy wychowawcze dzieci w oparciu o współpracę z pedagogiem, wychowawcami i rodzicami.W NASZEJ ŚWIETLICY PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:

- rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, malowanie na szkle, origami i inne),

- rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy, wierszy, własne próby literackie, konkursy, inscenizacje),

- wzbogacające posiadane wiadomości, zaspakajanie ciekawości świata (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów, filmów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne),

- kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy typu – „dokończ zdanie”, „nazwa na daną literę” i inne),

- kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),

- ćwiczące umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki (programy artystyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne),

- kształtujące ekspresję ruchową (zabawy taneczne, dyskoteki),

- zwiększające sprawność fizyczną (gry i zabawy zręcznościowe),

- relaksujące (relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów, wycieczki).