Dni i godziny pracy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

12 września 2016

Dni i godziny pracy Pedagoga Szkolnego

Praca pedagoga szkolnego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest realizowana przez:

- prowadzenie działań diagnostycznych i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów;

- pomoc w przypadku zaburzeń rozwojowych, trudności w nauce, trudności wychowawczych, indywidualnych problemów szkolnych lub życiowych w formie zajęć terapeutycznych, zajęć wychowawczych, indywidualnych konsultacji, porad dla uczniów i rodziców;

- współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły (m.in. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, policja, straż miejska, ośrodki pomocy społecznej, sądy, kuratorzy nieletnich) w zakresie zapobiegania trudnościom, wspomagania w rozwiązywaniu problemów;

- udzielanie pomocy materialnej w zakresie stypendiów i wyprawki szkolnej;

- udzielanie pomocy rodzicom w różnorodnych trudnościach wychowawczych i edukacyjnych ich dzieci;

- inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

- współpracę z nauczycielami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;

- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;