Średnia ważona

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

3 stycznia 2020

Średnia ważona

Średnia ważona

ZASADY OCENIANIA

W klasach 4 - 8 z wszystkich przedmiotów podstawą do wystawienia oceny za pierwsze półrocze oraz oceny rocznej jest średnia ważona obliczona w następujący sposób:

 1. Każdej ocenie śródrocznej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w kategorii
 2. Średnią ważoną oblicza się jako iloraz sumy iloczynów poszczególnych ocen i ich wag, przez sumę wszystkich wag.
 3. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:

Średnia ważona ocen

Ocena

Poniżej 1,50

niedostateczny

od 1,51 do 2,50

dopuszczający

od 2,51 do 3,50

dostateczny

od 3,51 do 4,50

dobry

od 4,51 do 5,50

bardzo dobry

od 5,51

celujący

 1. Uczeń, który uzyskał ocenę bardzo dobrą zgodnie z kryteriami przyjętymi przez nauczyciela oraz uzyskiwał w ciągu bieżącego roku szkolnego sukcesy w konkursach przedmiotowych może otrzymać ocenę celującą.
 2. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności i ich waga:

Kategorie ocen

waga

Ocena za pierwsze półrocze

6

Sprawdziany

5

Odpowiedź ustna

3

Kartkówki

3

Praca na lekcji

2

Aktywność

2

Zadanie domowe

2

 1. Dla form aktywności spoza tabeli, wagi ustala nauczyciel danego przedmiotu, który z tej formy aktywności zamierza skorzystać.
 2. Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I semestrze nauczyciel wystawia ocenę półroczną. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w drugim półroczu oraz oceny za pierwsze półrocze liczonej w II semestrze jako ocena cząstkowa z wagą 6.
 3. Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–” ich wartości przyporządkowuje automatycznie program Vulcan.
 4. Pod pojęciem aktywności rozumiemy:
 • Częste zgłaszanie i udzielanie prawidłowych odpowiedzi na lekcji
 • Udział w konkursach przedmiotowych
 • Wykonywanie dodatkowych zadań, pomocy naukowych
 • Prezentacja referatu, metoda projektu
 • Przygotowanie do zajęć
 1. Pod pojęciem pracy na lekcji rozumiemy:
 • Wypełnianie ćwiczeń
 • Praca samodzielna
 • Praca w grupach
 1. Każdy uczeń ma prawo do wykorzystywania różnych form aktywności w celu poprawienia oceny.
 2. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, zadaniasą obowiązkowe.
 3. Jeżeli uczeń nie wywiązał się z obowiązkowych zadań i prac pisemnych, nauczyciel ma prawo ustalić jego ocenę półroczną i roczną niezależnie od uzyskanej przez niego średniej ważonej.
 4. Uczeń ma prawo poprawić każdą bieżącą ocenę w wyznaczonym przez nauczyciela terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania. Otrzymaną ocenę wpisuje się w kategorii poprawa z wagą odpowiednią dla danej kategorii..

 

Przykład:
waga 5 oceny: 3, 3+, 4-
waga 4 oceny: 5, 4, 4+, 1
waga 3 oceny: 3, 5
waga 2 oceny: 5, 4+, 5, 5, 4