Średnia ważona

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

2 września 2016

Średnia ważona

W naszej szkole oceny z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych wystawia się w oparciu o średnią ważoną.

 

ZASADY OCENIANIA

 


Podstawą do wystawienia oceny okresowej oraz oceny rocznej z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych jest średnia ważona obliczona w następujący sposób:

 1. Każdej ocenie śródrocznej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen.
 2. Średnią ważoną oblicza się jako iloraz.
 3. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:

 

 

 

 

 

 

4. Uczeń, który uzyskał ocenę bardzo dobrą zgodnie z kryteriami przyjętymi przez nauczyciela oraz uzyskiwał w ciągu bieżącego roku szkolnego sukcesy w konkursach przedmiotowych może otrzymać ocenę celującą.

5. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności i ich waga:

Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I semestrze nauczyciel wystawia ocenę semestralną. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w II semestrze oraz oceny za I semestr liczonej w II semestrze jako ocena cząstkowa z wagą 6.

 

Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–” przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali:

 

Pod pojęciem aktywności rozumiemy:

 • Częste zgłaszanie i udzielanie prawidłowych odpowiedzi na lekcji
 • Udział w konkursach przedmiotowych
 • Wykonywanie dodatkowych zadań, pomocy naukowych
 • Prezentacja referatu, metoda projektu
 • Przygotowanie do zajęć

Pod pojęciem pracy na lekcji rozumiemy:

 • Wypełnianie ćwiczeń
 • Praca samodzielna
 • Praca w grupach
 1. Każdy uczeń ma prawo do wykorzystywania różnych form aktywności w celu poprawienia oceny
 2. Prace klasowe są obowiązkowe.
 3. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową lub kartkówkę(nieobecność usprawiedliwiona), to powinien zaliczyć ją w wyznaczonym przez nauczyciela terminie (kryteria ocen nie zmieniają się).
 4. Uczeń ma prawo poprawić każdą bieżącą ocenę w wyznaczonym przez nauczyciela terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania (do średniej ważonej liczy się średnia arytmetyczna z obu ocen).
 1. Nauczyciel informuje o wadze sprawdzianu (kartkówki) przed jej napisaniem.
 2. Nauczyciel indywidualnie ustala zasady nieprzygotowania do lekcji.

Przykład:
waga 5 oceny: 3, 3+, 4-
waga 4 oceny: 5, 4, 4+, 1
waga 3 oceny: 3, 5
waga 2 oceny: 5, 4+, 5, 5, 4