Regulamin świetlicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REGULAMIN ŚWIETLICY


1. Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 66 jest czynna od poniedziałku do piątku (wg kalendarza roku szkolnego ) w godz. od 6.30 do 16.30.

2. Dzieci są przyjmowane do świetlicy po wypełnieniu przez rodziców (lub opiekunów) karty zgłoszeniowej oraz podpisaniu regulaminu i dostarczeniu karty wychowawcy świetlicy w ciągu 1 tygodnia od chwili zgłoszenia. Brak karty zgłoszeniowej dziecka jest równoznaczny z rezygnacją z zapisu dziecka do świetlicy.

3. Opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do świetlicy sprawują wychowawcy świetlicy.

4. Przy odbiorze dziecka ze świetlicy rodzic (lub opiekun) zobowiązany jest osobiście powiadomić o tym wychowawcę oraz wypisać go na karcie wypisu dziecka ze świetlicy, wpisując godzinę odbioru i składając swój podpis.

5. Dziecko może być odebrane tylko osobiście, przez osoby wpisane na kartę zgłoszeniową.

6. W razie konieczności dziecko może odebrać osoba nie wpisana na kartę zgłoszeniową, ale rodzic zobowiązany jest pisemnie tę osobę upoważnić i upoważnienie dostarczyć wychowawcom świetlicy.

7. Nie ma możliwości, aby rodzic (lub opiekun)telefonicznie poinformował wychowawców świetlicy o samodzielnym wyjściu dziecka ze szkoły.

8. Zabronione jest, aby rodzic (lub opiekun) kontaktując się wyłącznie z dzieckiem zwolnił dziecko ze świetlicy do domu.

9. Rodzice dzieci, które będą stale wychodziły samodzielnie ze świetlicy do domu, zobowiązani są do wypisania zgody na kartę zgłoszeniową, z uwzględnieniem godziny, o której dziecko będzie wychodziło ze świetlicy. Natomiast w przypadku sporadycznych samodzielnych wyjść dziecka ze świetlicy rodzice (lub opiekunowie) wypisują zgodę na kartce, którą dziecko dostarcza wychowawcy świetlicy lub na druku, który znajduje się w świetlicy.

10. W danym dniu rodzic (lub opiekun) przychodzi po dziecko tylko jeden raz. Nie ma możliwości, aby dziecko powtórnie przyprowadzić do świetlicy.

11. Przy odbiorze dziecka rodzic lub opiekun zobowiązany jest zejść z dzieckiem do szatni.

12. Świetlica jest czynna do godziny 16.30, dlatego w sytuacji, gdy rodzic (lub opiekun) może się spóźnić, jest zobowiązany poinformować o tym wychowawców świetlicy najpóźniej do godziny 16.15. dzwoniąc na telefon szkoły 32/ 254 16 51. W przypadku niepowiadomienia, po godzinie 16.30. wychowawca postępuje według procedur tzn. przekazuje dziecko pod opiekę Policji.

13. Dzieci korzystające ze świetlicy muszą mieć obuwie zmienne ( to samo, które mają na lekcję wychowania fizycznego).


 

Karta zgłoszenia do świetlicy